Menu
Ke stažení
Odkazy
Kontakty

Otestujte svou znalost dob minulých!

Autor: KatkaVolna - Neděle, 26.08. 2007 - 15:09:03

Padesáti otázkami se v osmdesátých letech na FF UK prověřovala zasvěcenost do mechanismů disciplinárních řízení s "neposlušnými" komunisty. Test nalezený v Archivu UK mimoděk představuje různé podoby stranických trestů od napomenutí přes důtku s výstrahou až k vyloučení, odráží se v něm též hierarchie stranických orgánů. Pokud znáte správné odpovědi na více než třicet otázek, zašlete nám je na ffuk.ksc @ volna.cz.1. Které stranické skupiny mohou zavádět stranické šetření?

2. Jakou většinou se rozhoduje o zavedení stranického šetření nebo disciplinárního řízení?

3. Které orgány strany nemohou zavádět disciplinární řízení?

4. V jakých případech lze (uveď stručně)

a) pozastavit členství?

b) zavést stranické šetření?

c) zavést disciplinární řízení?

5. Kdo zavádí disciplinární řízení s členy strany, kteří jsou v kádrovém pořádku

a) OV KSČ

b) KV KSČ

c) ÚV KSČ

d) podnik. výbory KSČ a zprávy v členských otázkách?

6. Komu nutno sdělit rozhodnutí o zavedení disciplinárního řízení a proč?

7. Co je obsahem sdělení rozhodnutí členovi?

8. Jaké doklady je nutno soustředit k vedení disciplinárního řízení?

9. Uveď postup disciplinární komise při provádění disciplinárního řízení:

10. Jak se předkládají výsledky disciplinárního řízení členské schůzi?

11. Jaká práva má člen, jedná-li se o jeho provinění?

12. Co je to usnášeníschopnost? V kterém článku stanov je zakotvena?

13. Jaká většina je nutná pro přijetí usnesení o stranickém trestu:

napomenutí

důtka

důtka s výstrahou

vyloučení

odvolání z funkce

14. V kterých případech se rozhoduje dvoutřetinovou většinou?

15. Jakým způsobem může být ukončeno členství nebo kandidátství v KSČ?

16. V jakém termínu musí OV KSČ rozhodnout o usnesení ZO KSČ, která vyloučila člena strany?

17. Komu se sdělují důvody, uložil-li stranický trest vyšší orgán strany?

18. Komu se nesmí sdělovat důvody uložení stranického testu písemně?

19. Vyjmenuj stupně stranických trestů:

20. Který stranický trest není stupněm?

21. Lze uložit stranický trest na určitou dobu? Jestliže ano, na jak dlouho?

22. Jaký je rozdíl mezi zrušením členství a vyškrtnutím?

23. Do kterých stranických dokladů se zapisuje stranický trest?

24. Jaké doklady obsahuje disciplinární spis? (uveď v pořadí jejich zakládání)

25. Kdo odpovídá za provedení výpisu z disciplinárního řízení, zakládá výpis do kádrového materiálu a celý spis do archivu?

26. Jaká je lhůta pro archivování disciplinárních spisů?

27. Která stranická organizace nebo orgán uzavírá výsledky disciplinárního řízení s členem, který přešel do jiné organizace (nebo i do jiného okresu)?

28. Může být udělen stranický trest tomu, kdo byl již potrestán a trest mu nebyl ještě vymazán?

29. Může být členovi uděleno více stranických trestů stejného stupně?

30. Který stranický orgán může pozastavit členství v KSČ? Vyjmenuj podle stupňů stranické výstavby:

31. V jaké lhůtě lze žádat o výmaz stranického trestu?

32. Kdo rozhoduje o výmazu trestu, uložil-li trest

a) ZO KSČ

b) OV KSČ

c) KV KSČ

33. Jak se provádí výmaz stranického trestu ve stranických dokladech?

34. Může být přijat za kandidáta ten, kdo již byl členem KSČ? Jestliže ano, po jaké lhůtě?

35. Jak může být ukončeno kandidátství v KSČ:

36. Jaká práva má kandidát KSČ?

37. Jaká práva nemá? Co nemůže vykonávat? (uveď článek stanov)

38. Jaká práva má kandidát KSČ

a) při uložení stranického trestu?

b) při vyškrtnutí z řad kandidátů?

c) kterými normami se přitom řídí:

- při uložení trestu?

- při vyškrtnutí z řad kandidátů?

39. Od kterého dne se počítá vstup do KSČ?

40. Může OV KSČ nebo vyšší stranický orgán

a) vyloučit člena z KSČ?

b) zrušit členství v KSČ?

c) vyloučit z řad kandidátů?

d) vyškrtnout z řad kandidátů?

e) vyloučit člena z členství ve stranickém orgánu?

41. Za jakých podmínek nabývá platnosti usnesení o ukončení členství nebo kandidátství v KSČ, rozhodl-li OV KSČ?

42. Může OV KSČ změnit rozhodnutí SV KSČ při Provozním oddílu ČSD? (v členských otázkách)

43. Vyjmenuj odvolací orgány, které rozhodují o odvolání proti stranickým trestům:

44. Kdo je nejvyšším odvolacím orgánem ve straně?

45. Jaká je úloha KRK v odvolací činnosti, co prověřují?

46. Vyjmenuj úkoly pracovní skupiny KRK při šetření odvolání proti stranickému trestu:

47. Jaká rozhodnutí může KRK přijmout?

48. Komu KRK sděluje rozhodnutí?

49. Kdo rozhoduje o námitkách proti zrušení členství? A kde je toto usnesení uvedeno?

50. Kdo přešetřuje "odvolání" proti nepřijetí za kandidáta KSČ? 
Související odkazy
· Více o tématu
· Další články od autora KatkaVolna
Kontakty
Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

K tomuto článku není možné vložit komentář.